ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКОВИ ОД ЛИСТАТА  НА ЛЕКОВИ

IX .ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКОВИ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ

Правото на надомест на трошоците за купени лекови од Листата на лекови кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита осигуреното лице го  остварува со поднесување на барање (образец бр.5 надомест на лекови) комплетирано се следните документи:

1. За лекови на рецепт во примарната здравствена заштита

 • Рецепт за пропишан лек од избран лекар;
 • Извештај од лекар специјалист односно субспецијалист или отпусно писмо со назначена терапија, ако лекот се пропишува по предлог на лекар специјалист односно субспецијалист;
 • Потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна форма;
 • Три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки;
 • Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
 • Здравствена легитимација на увид.

2.За лекови од болничката листа

 • Извештај или отпусно писмо со назначена терапија (согласно режимот на препишување означен во Листата на лекови потребна е препорака од болнички или клинички конзилиум)
 • Потврда од соодветна здравствена установа за апликација на лекот, согласно Листата на лекови, ако се работи за лек во ампуларна форма
 • Конзилијарно мислење, доколку e потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови.
 • Фискална сметка и сметкопотврда (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
 • Здравствена легитимација на увид.