ПРАВО НА ПРОТЕЗИ И ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

VI. ПРАВО НА ПРОТЕЗИ И ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

Осигуреното лице  остварува право на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и материјали и заботехнички средства.

Правото на протези, ортопедски и други помагла го остварува врз основа на потврда за потреба од ортопедското помагало, што ја издава лекар специјалист од соодветната специјалност.

За останати помагала и санитарни справи осигуреното лице правото го остварува врз основа на потврда издадена од избраниот лекар на предлог од лекар специјалист од соодветната специјалност.

Осигуреното лице има право  на едно помагало од ист вид за одредена индикација.

На една потврда за потребата од ортопедско помагало на осигуреното лице може да му се препише само еден вид помагало за одредена индикација, во потребните количини утврдени во Списокот на ортопедските помагала.

Потврдите за ортопедското помагало ги заверува подрачната служба на Фондот според местото на осигурување на осигуреното лице.

За ортопедските и другите помагала односно  за миоелектронска протеза, инвалидска количка на електромоторен погон и изработување на ново заботехничко или забнопротетичко средство, потврдата за потребата од ортопедско помагало се заверува по предходно прибавено мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот.

Осигуреното лице врз основа на заверена потврда за потребата од ортопедско помагало, одобреното помагало го превзема од правното лице кое изработува или набавува ортопедски помагала, со кое Фондот за здравствено осигурување има склучено договор.

Шифрарник на  добавувачи за ортопедски и други помагала кои имаат догвор со ФЗОМ

Начин на остварување на ортопедски и други помагала