Републички Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија

Републички Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија
Работна позиција Име и презиме Телефон Email
КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРОТ
В.Д. Генерален Директор М-р Магдалена Филиповска Грашкоска 3289054 magdalenaf@fzo.org.mk
Генерален Директор Faton Ahmeti 3289054 fatona@fzo.org.mk
Шеф на кабинет Амир Хусеини 3289058 amirh@fzo.org.mk
Советник на Директорот Зоран Крајоски 3289057 zorank@fzo.org.mk
Советник на Директорот Алберт Балиу 3289049 albertb@fzo.org.mk
Советник на Директорот Гоце Гаврилов 3289014 goce@fzo.org.mk
Советник на Директорот Игор Нелоски 3289049 igorn@fzo.org.mk
Советник на Директорот за ортопедски помагала Даниела Стојановска Џинговска 3289014 danielas@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА
Директор на Сектор за комуникација и административна поддршка Ирфан Лимани 3289082 irfanl@fzo.org.mk
Советник на Директорот за односи со јавноста Мимоза Гугуловска 3289095 mimozag@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Главен внатрешен ревизор Ефтим Насков   eftmn@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
Директор на Сектор за правни работи Јасминка Смилевска 3289002 jasminkas@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Раководител на Одделение за договори со здравствени установи Фатон Мемети 3289021 fatonm@fzo.org.mk
Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита
Шеф на Оддел за специјалистичко консултативна здравствена заштита Цветанка Ампова 3289022 cvetankaa@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ
Раководител на одделение за здравствено осигурување и нормативно правни работи Даниела Јовческа Ѓуровска 3289028   danielaj@fzo.org.mk
Оддел за здравствено осигурување
Шеф на Оддел за здравствено осигурување Емилија Божиновска 3289034 emilijaz@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГРЕС И СУДСКИ ПОСТАПКИ
Раководител на Одделение за регрес и судски постапки Христо Трповски 3289037 hristot@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Директор на Сектор за управување со човечки ресурси Фатиме Идризи 3289056 fatimei@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Раководител на одделение за управување со човечки ресурси Сузана Делева 3289036 suzanad@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Директор на Сектор за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување Амир Хусеини 3289058 amirh@fzo.org.mk 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Раководител на Одделение за спроведување на меѓународни договори за социјално осигурување Дијана Василеска 3289073 dijanav@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА
Директор на Сектор за контрола Цвете Серафимоски 3289018 cvetes@fzo.org.mk
Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита
Шеф на Оддел за контрола на установи од примарна здравствена заштита Даниела Каркински 3289086 danielao@fzo.org.mk
Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита
Шеф на Оддел за контрола на установи од болничка здравствена заштита Ана Митевска 3289009 anab@fzo.org.mk
Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот
Шеф на Оддел за контрола и пресметување на контрола на приходи на Фондот Луиза Јакимовска 3289011 luizaj@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЖУРНА И МОБИЛНА КОНТРОЛА
Раководител на Одделение за дежурна и мобилна контрола Лила Коџоман 3289005 lilak@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА
Директор на Сектор за фармација Кристина Христова 3289074 kristinah@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ
Директор на Сектор за финансиски прашања Миле Сугарев   miles@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ
Раководител на Одделение за буџетска координација и преговарање Дајана Ѓозева 3289027 dajanag@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА
Раководител на Одделение за план и анализа Владимир Димковски 3289069 vladimird@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
Раководител на Одделение за буџетска и финансиска контрола Снежана Ќовкароска Шилоска 3289029 zanek@fzo.org.mk
СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ТРЕЗОР И ЈАВНИ НАБАВКИ
Директор на Сектор за сметководство и трезор Aрбен Салии 3289059  arbens@fzo.org.mk 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Раководител на Одделение за сметководствени работи Славица Костовска 3289063 slavicak@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ
Раководител на Одделение за трезорско работење Цвета Дуковска 3289044 cvetad@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Раководител на Одделение за јавни набавки *** 3289015  
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКА
Директор на Сектор за информатика Сашо Станчески 3289057 sashos@fzo.org.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ, АНАЛИТИКА, ДСГ И ТРЕЗОР
Раководител на Одделение за проектирање и програмирање, аналитика, ДСГ и трезор      
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА СО ПОДРАЧНИТЕ СЛУЖБИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
Раководител на Одделение за координација со подрачните служби и административно техничка подршка Ардиан Решиди 3289055 ardianr@fzo.org.mk