Состав на Управениот одбор

Состав на Управениот одбор

Состав на управниот одбор

Претседател:

  • Дејан Николовски, претставник од Министерството за финансии

Заменик претседател:

  • д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ, претставник од Министерството за здравство

Членови:

  • д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија
  • д-р Димитар Димитриевски, претставник од здружението на пензионерите
  • д-р Тања Дејаноска, претставник од коморите на стопанствениците
  • дипл. фарм. спец.Маја Ковачева, претставник од Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора на Македонија
  • Ангелина Бачановиќ, претставник на осигурениците