Tеркови на потребна документација

Tеркови на потребна документација за 2024 година

Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2024 година

  1. План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита
  2. План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита
  3. План за вид и обем за Болничка здравствена заштита
  4. План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ
  5. План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита
  6. Збирен рекапитулар
  7. Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури
  8. Список на вработени по структура
  9. Список на дејности

Архива на теркови за потребна документација