Упатување на Болничко лекување во странство со двојазичен образец

Упатување на болничко лекување во странство (решение на ФЗОРСМ) со двојазичен образец

Р.бр Држава Образец
 1 Австрија МК/А3-А
 2 Албанија РМ/АЛ 112
 3 Германија Д/РМ 112
 4 Италија Ит 8
 5 Луксембург РМ/Л 112
 6 Словенија РМ/СИ 4*
 7 Словачка РМ/СК 112
 8 Унгарија РМ/ХУ 112
 9 Хрватска РМ/ХР 9*
10 Црна Гора РМ/МНЕ 112
11 Чешка РМ/ЦЗ 112

*се чека повторно воспоставување на примената на двојазичниот образец