Закон за јавните службеници

ВО СИЛА

Со овој закон се уредуваат опфатот на јавната служба, заедничките начела и основите на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одличувањето за правата и обврските и регистарот на јавните службеници.