Закон за јавно здравје

ВО СИЛА

Со овој закон се уредуваат споредувањето на основните функции и задачи на јавното здравје, јавно-здраствените вонредни околности и финансирањето на јавното здравје.