Користење на здравствени услуги во странство во случај на стручно усовршување

Користење на здравствени услуги во странство во случај на стручно усовршување, школување, службено или приватно патување (туристички, посета) и слично, со држави со кои има договор за социјално осигурување

Правото на користење на здравствени услуги во странство во случај на стручно усовршување, школување, службено или приватно патување (туристички, посета) се остварува на основа на двојазичен образец, потврда, што ја издава подрачната служба на ФЗОРСМ, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Постапката како и потребните документи за издавање на двојазичниот образец, потврдата, е наведено во делот кај остварување на права на осигурени лица под  VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО  точка В-1).

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

Држава

Обрасци, потврди

Австрија

МК/А 3

Албанија

РМ/АЛ 111

Белгија

РМ/БЕ111

Босна и Херцеговина

РМ/БиХ 3

Бугарија

РМ/РБ 111

Германија

Д/РМ 111

Италија

Ит-7

Луксембург

РМ/СИ 3

 

Србија

РМ/СРБ 111

  Словенија РМ/СИ 3

Словачка

РМ/СК 111

Турција

РМ/ТР 4

   Унгарија РМ/ХУ 111

Франција

SE-21-04  и/или SE 21-04A

Холандија

РМ/НЛ 111

Хрватска

РМ/ХР 3

Црна Гора

РМ/МНЕ 111

Чешка

РМ/ЦЗ 111