Пакети на завршени епизоди  на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени

Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени

 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.203 од 08.11.2018
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.129 од 16.11.2018
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.129 од 12.07.2018
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.106 од 07.06.2018
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.190 од 25.12.2017
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.156 од 17.03.2015
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.156 од 24.10.2014
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.138 од 17.09.2014
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.10 од 20.01.2014
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.88 од 20.06.2013
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита со референтни цени - Со измени од Службен весник бр.138 од 06.11.2012 – Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативната здравствена заштита – амбулантски
 • Пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита со референтни цени