Обрасци за цели и капитација за дејност општа медицина

Упатство за реализација на цели за Општа Медицина 2024

 • Упатство за реализација на цели за дејноста општа медицина за 2023 и 2024 година...превземи
 • ПРИЛОГ А/1 Терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2024 година...превземи
 • ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2024 година...превземи

Упатство за реализација на цели за Општа Медицина 2021

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2021 година...повеќе
 • ПРИЛОГ А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2021 година...превземи
 • ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2021 година...превземи

Упатство за реализација на цели за Општа Медицина 2020

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2020година...повеќе
 • Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, кардиоваскуларни заболувања и деформитети на рбетен столб кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на македонија за 2020 година...повеќе
 • ПРИЛОГ: А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2020 година...превземи
 • ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2020 година...превземи

Обрасци за капитација и цели во Општа Медицина 2018

 • Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2018 година...повеќе
 • Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, кардиоваскуларни заболувања и деформитети на рбетен столб кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на македонија за 2018 година...повеќе
 • ПРИЛОГ: А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2018 година...превземи
 • ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2018 година...превземи

Превентивни цели 2017

Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, Кардиоваскуларни заболувања, деформитети на рбетен столб и оштетување на Вид, слух и говор кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста Општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на Македонија...повеќе

 • Образец за превенција и рано откривање на дијабетес мелитус од 35 до 56 годишна возраст...превземи
 • Образец за превенција и рано откривање на кардиоваскуларни заболувања од 35 до 56 годишна возраст...превземи
 • Образец за рано откривање на нефролошки заболувања од 35 до 56 годишна возраст...превземи
 • Образец за превенција и рано откривање на деформитети на ‘рбетен столб од 6 до 14 годишна возраст...превземи
 • Oбразец за превенција и рано откривање на пореметување на видот, слухот и говорот од 3 до 6 годишна возраст...превземи
 • Превентивни мерки и активности во пзз за дејноста општа медицина од договорите за 2017 година...превземи
 • ПРИЛОГ: А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2017 година...превземи
 • ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2017 година...превземи