ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Новости и соопштенија за постапка за БПО

Постапка и упатство за БПО

Информации и обрасци за биомедицинско потпомогнато оплодување

Правилници  за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање за биомедицински потпомогнато оплодување

Преглед на овластени здравствени установи за спроведување на постапките за биомедицински потопомогнато оплодување (БПО)

 

Информации за новата ин витро постапка секој работен ден од 12.30 до 16.30

  •  Д-р Билјана Питропова Шушлевска 076 339 081                            
  •  Д-р Силвана Андов 02 3289-010
  •  Д-р Ана Митевскаа 02 3289-009
  •  Јешим Алими 02 3289-092

Секретари:

  • Несрин Муареми 02 3289-068
  • Катарина Наумовска 02 3289-016