Соопштенија

Соопштение до јавноста

Почитувани, по повод пишувањата на определени веб портали и социјални мрежи кои повикуваат за донации, Фзо сака да ја извести јавноста дека го одобри лекувањето во Р. Германија за бебето Мартин Мицев во целост во висина од 280.000 евра. Решението е предадено на родителите. Фзом посакува побрзо излекување и закрепнување.                Со почит,                    ФЗОМ

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ве известува дека со цел за обезбедување на поголема достапност на ортопедски и други помагала од списокот на ортопедски и други помагала за осигурениците на товар на Фондот, објави јавен повик за склучување договори со сите заинтересирани ортопедски куќи регистрирани за промет и производство на ортопедски и други помагала и здравствени установи – аптеки, кои се вклучени во мрежата според Уредбата за мрежа на здравствени установи. Објавениот оглас е во согласност со член 130 од Законот за лековите и медицинските помагала како и член 9 став 1 под б) точка 3 и член 70 од Законот за здравствено осигурување, а во врска со член 11 од Правилникот индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Отварање на нова рурална амбуланта во Пештани

По барање на граѓаните за отворање на амбуланта по општа медицина на потегот помеѓу Пештани и Љубаништа, која би покривала околу 3000 граѓани во текот на годината, ФЗОМ и МЗ објавија оглас за пополнување на празните локации на здравствените домови кои се категоризираат како рурални амбуланти.

Зголемено користењето на електронските услуги 21,127 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги

Во рамки на унапредување и олеснување на комуникацијата помеѓу Фондот за здравствено осигурување и осигурениците, фирмите и здравствените работници, овозможивме сет од електронски услуги на порталот на Фондот со кои на брз, лесен и ефикасен начин осигурениците можат да ги остварат своите законски права без притоа да мораат да доаѓаат на шалтерите на ФЗОМ.

Прес конференција на директорите на ФЗОМ

Со воведување на превентивните цели во примарната здравствена заштита, за дејноста општа медицина, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на Фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствена заштита во државата.

Директорите на ФЗО во работна посета на Бугарија за размена на искуства и унапредување на соработката помеѓу фондовите на Македонија и Бугарија

Денес во еднодневна работна посета на Република Бугарија се д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Зголемено користењето на електронските услуги - 16,721 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги

Во рамки на унапредување и олеснување на комуникацијата помеѓу Фондот за здравствено осигурување и осигурениците, фирмите и здравствените работници, овозможивме сет од електронски услуги на порталот на Фондот со кои на брз, лесен и ефикасен начин осигурениците можат да ги остварат своите законски права без притоа да мораат да доаѓаат на шалтерите на ФЗОМ.

Демант од ФЗОМ за прилози за ЕЗК на ТВ 24 ВЕСТИ

Почитувани, Во врска со Вашите прилози за ЕЗК, а особено вчерашниот прилог од новинарот Гаврил Сирачевски насловен „Експерти: Електронските картички за полнење буџет“ го испраќаме следниов демант, бараме да го објавите согласно член 14 – право на реагирање, демант, одговор и исправка од законот за граѓанска одговорност сл. Весник бр.143 од 14.11.2011.

Годишен извештај за ДСГ за 2015 и прв квартал 2016 ГОБ 8 Септември со најдобри резултати

Методологијата Дијагностичко сродни групи (ДСГ), покрај тоа што претставува систем за евидентирање и фактурирање на здравствени услуги за акутните болнички пациенти, исто така ова е метод за евиденција и финансирање на болничката здравствена заштита.

Право на итна и непходна здравствена заштита на осигурените лица на фзом во странство

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите осигурени лица дека за време на годишниот одмор можат да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита со двојазичен образец надвор од територијата на Република Македонија, и тоа во следните 17 држави: Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија.

Прес конференција на директорите на ФЗОМ

Од 11 јуни годинава, листата на лекови по заштитени имиња на товар на Фондот ќе биде проширена со додавање на 80 нови заштитени имиња на лекови, од 23 различни производители1 и компании, во рамките на постоечките генерики што е за 4% повеќе лекови за осигурениците отколку досега. Со ова, вкупниот број лекови од различни производители што се достапни за осигурениците на товар на Фондот изнесува 2010 лекови или 52% од регистрираните лекови во државата.

Зголемена капитација кај стоматолозите, мотив за подобра услуга - Посета на ординации во Кавадарци

Денес во Кавадарци директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, др Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани имаа средби со стоматолози од неколку приватни стоматолошки ординации во Кавадарци.

Increased availability of medicines 2015 and 1Q2016 Annual Reports on Medicines

The availability of quality medicines for all insureds in Macedonia is a continuous commitment of the Health Insurance of Macedonia, and in 2015 our insureds were provided with greater availability of medicines, and a facilitated way of getting said medicines that are covered by the Fund. In 2015, insureds were able to obtain medicines from the List of medicines covered by the Fund in primary healthcare in 772 pharmacies, that is to say, 695 pharmacies - organizational units, 68 pharmaceutical stations, 3 rural pharmacies and 6 mobile pharmacies on the territory of the entire country. Prescription medicines covered by the Fund - obtained by 1.25 million insureds, i.e. 67.5% of the average 1.85 million insureds.

Работна средба на ФЗОМ со делегација на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија

Законската регулатива, начинот на којшто се остваруваат правата од здравственото осигурување, особено македонскиот модел на стекнување на правото на ортопедски помагала беа во фокусот на работната средба на директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани со директорката на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија, Вјолца Брахо.

Зголемено користењето на електронските услуги - Околу 11,902 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги

Во рамки на унапредување и олеснување на комуникацијата помеѓу Фондот за здравствено осигурување и осигурениците, фирмите и здравствените работници, овозможивме сет од електронски услуги на порталот на Фондот со кои на брз, лесен и ефикасен начин осигурениците можат да ги остварат своите законски права без притоа да мораат да доаѓаат на шалтерите на ФЗОМ.

Превенитвни прегледи кај матичните лекари - Во првиот квартал прегледани над 40.000 осигуреници

Со воведување на превентивните цели во примарната здравствена заштита, за дејноста општа медицина, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на Фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствена заштита во државата.

Извештај за работата на ФЗОМ за 2015 година

Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно законот за здравствено осигурување поднесува извештај за претходната година кој транспарентно го дава на увид на јавноста и годоставува до Влада и до Собрание. Годишниот извештај е сублимат на анализите на стручните служби во Фондот и ги содржи сите релевантни податоци кои се основа за креирање на политиките во здравствениот систем.