Соопштенија

Соопштение до јавноста за начинот на избор на лабораторија

Фондот за здравствено осигурувањ е на Македонија сака да им соопшти на своите осигуреници дека од почетокот на 2010 година имаат право да избираат лабараторија во која што ќе ги прават потребните испитувањ а, доколку таа лабараторија има склучено договор со Фондот*