Решенија за остварување на права од задолжително здравствено осигурување

Решенија

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-3 ( лекување во странство- итен случај)
 • мислење од лекарска комисија на ФЗОМ за итноста на случајот и времетраењето на итноста
 • медицинска документација за извршените здравствени услуги во странство со превод од овластен преведувач
 • сметки( фактури) за платени здравствени услуги со фискална сметка со превод од овластен преведувач
 • потврда за платен придонес за здравствено осигурување
 • здравствена легитимација на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-1 ( лекување во странство-болничко лекување)
 • предлог за упатување на лекување во странство од соодветната клиника
 • медицинска документација за текот на лекувањето
 • потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување
 • здравствена легитимација на увид; профактура од странската здравствена установа
 • согласност за прием од странската здравствена установа
 • Решение од Министерството за труд и социјална политика- центар за социјални работи, доколку осигуреното лице има својство на дете со посебни потреби

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-7 ( ослободување од партиципација)
 • потврда за платен износ на партиципација во здравствената установа (фискални сметки, фактура)
 • отпусно писмо
 • спецификација (пресметка) за извршени здравствени услуги од соодветната здравствена установа
 • доказ за вкупните примања во семејството на осигуреникот (примања од плати, пензии, вршење на дејност и сл.)
 • извод на родени за деца од 1-5 години ( копија)
 • лична карта за осигуреници над 65 години ( копија
 • здравствена легитимацја на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-6 (надомест на вградени материјали)
 • отпусно писмо ( копија)
 • сметкопотврда ( фактура) за набавениот материјал со фискална сметка, во оригинал
 • здравствена легитимација на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-5 (надомест на лекови)
 • извештај или отпусно писмо со назначена терапија (согласно режимот на препишување означен во Листата на лекови)
 • Потврда од здравствената установа за апликација на лекот, согласно Листата на лекови, ако се работи за лек во ампуларна форма
 • конзилијарно мислење, доколку е потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во листата на лекови
 • фискална сметка и сметкопотврда ( во оригинал) од аптеката која го издала лекот
 • здравствена легитимација на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-5 ( надомест на лекови)
 • рецепт за пропишан лек од избран лекар
 • извештај од специјалист ( субспецијалист) или отпусно писмо со назначена терапија, ако лекот се пропишува по предлог на специјалист односно субспецијалист
 • потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна терапија
 • три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки
 • фискална сметка и сметкопотврда ( во оригинал) од аптеката која го издала лекот
 • здравствена легитимација на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-4 (Патни трошоци)
 • потврда за бројот на извршени здравствени услуги во претходниот календарски месец, издадена од здравствената установа каде се извршени здравствените услуги
 • потврда од здравствената установа каде е извршена хемодијализата дека нема организиран превоз
 • здравствена легитимација на увид

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-3 (надоместок на плата- бременост, раѓање и мајчинство)
 • копија од М1/М2; договор за работа ако од М1/М2 пријавата не може да се утврди видот на работниот однос ( определено или неопределено), а за управители- решение од Централен регистар
 • извештај за привремена спреченост за работа -Образец ИСР ( од избран лекар)
 • потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот- образец НП-1
 • извод од книгата на родените за детето (копија)
 • решение за адаптација- посвојување од Центарот за социјални работи за посвоено дете
 • платни списоци( исплатна листа) на увид со копија од декларација од УЈП и извод за исплатена плата ( се до воспоставување на целосна електронска комуникација со УЈП)
 • изјава заверена на нотар за жиро сметките на правното лице и копија од изводи на жиро сметки ( за правно лице со еден вработен)

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-2 (надоместок на плата- болест/повреда/нега)
 • копија од М1/М2; договор за работа ако од М1/М2 пријавата не може да се утврди видот на работниот однос (определено или неопределено), а за управители- решение од Централен регистар
 • извештај за привремена спреченост за работа- Образец ИСР ( од избран лекар)
 • наод, оцена и мислење од лекарска комисија
 • отпусно писмо за болничко лекување; потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот- образец НП-1
 • платни списоци( исплатна листа) на увид со копија од декларација од УЈП и извод за исплатена плата ( се до воспоставување на целосна електронска комуникација со УЈП)
 • изјава заверена на нотар за жиро сметките на правното лице и копија од изводи на жиро сметки ( за правно лице со еден вработен)

Потребни документи се:

 • Барање Образец бр-1 (специјализирана мед. рехабилитација)
 • отпусно писмо за завршено болничко лекување од здравствената установа каде е извршено болничкото лекување
 • конзилијарно мислење од соодветна болничка здравствена установа во која се лекувало осигуреното лице
 • наод, оценка и мислење од лекарска комисија
 • здравствена легитимација на увид

Напомена: Правото на специјализирана медицинска рехабилитација се остварува во рок од два  месеца по завршеното болничко лекување, односно во рок од шест месеци по прележан инфаркт на срцето.