NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL1-COVID-19 nga mjeku i zgjedhur

covid

Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 303/2020 më 21.12.2020, është botuar Vendimi për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren e Përmbajtjes dhe Mënyrës së Ushtrimit të të Drejtave dhe Detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, me të cilin futet furmulari i ri i Udhëzimit Laboratorik 1 - COVID-19- (SARS -CoV-2) - “UL1- COVID-19. Në Vendim u bë korrigjim në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 311/2020 nga 28.12.2020, me të cilin u shpall edhe vetë formulari i këtij udhëzimi i cili duhet të zbatohet edhe në praktikë.