Strategjia e FSSHM

ФЗОМ стратегија

Strategjia e FSSHM

Me qëllim të rritjes së transparencës në funksionimin e vet, duke zhvilluar një vizion të qartë të fushës së veprimit, FSSHM hartoi planin e vet strategjik pesë vjeçar. Vizioni i Planit strategjik i cili përmban gjashtë qëllime kryesore dhe 27 nën-qëllime, është: Identifikimi i FSSHM-së si blerës i shërbimeve shëndetësore që ofron administrim efikas të të drejtave të të siguruarve dhe për shërbime shëndetësore për të cilat arrihet marrëveshje me institucionet shëndetësore.

Aktivitetet e nën-qëllimeve janë përpunuar nga sektorët e FSSHM-së me masa dhe aktivitete konkrete. Si dokument i parë zyrtar i tillë në Fondin për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë, plani strategjik u miratua nga Bordi drejtues i FSSHM-së. Planin strategjik mund ta gjeni në ueb-faqen e FSSHM-së së bashku me programin e punës së FSSHM-së të vitit 2011.

Plani strategjik i Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë për periudhën 2010-2015

Këtë vit, për herë të parë është përpunuar programin e punës së FSSHM-së me detyra dhe afate të sektorëve/departamenteve. Programi është miratuar nga Bordi Drejtues. Realizimin e programit do të mund ta ndiqni nëpërmjet lajmërimeve të FSSHM-së si dhe nëpërmjet biltenëve informues të FSSHM-së, për të cilat shpresojmë të kenë hasur miratimin Tuaj.