Lista e barnave që mbulohen nga FSSHRMV

Листа на лекови кои паѓаат на на Фондот за здравствено осигурување

Lista e barnave që mbulohen nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor

Me këtë Listë të barnave që mbulohen nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Lista e barnave), përcaktohet: