Si të bëheni person i siguruar

Како да станете осигурено лице

Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor

Me ligjin për sigurim shëndetësor rregullohet  sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe obligimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e kryerjes së sigurimit shëndetësor.

Sigurimi shëndetësor i detyrueshëm është themeluar për të gjithë qytetarët e R. së Maqedonisë, me qëllim sigurimin e shërbimeve shëndetësore dhe kompensimeve në të holla duke u bazuar në parimet e gjithëpërfshirës, solidaritetit, barazisë dhe përdorimit efikas të mjeteve nën kushtet e përcaktuara me këtë ligj.