Qasje në informacione me karakter publik

Пристап до податоци од јавен карактер

Qasje në informacione me karakter publik

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik (Official. Gazeta nr. 13/06 dhe nr. 6/10) dhe neni 12, paragrafi 4, linjë 12 i Statutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (GZ. Gazeta No. . 27/2012) Drejtori i Zgjidhjes sigurimit shëndetësor emëron personat e mëposhtme të kontaktit:

Për informacion publik në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga sigurimi shëndetësor

Elizabeta Belazelkoska-Spiroska Sektori i Komunikimit dhe Mbështetjes Administrative [email protected]
Jovanka Zunzurovska Sektori i Komunikimit dhe Mbështetjes Administrative [email protected]