Raporte për realizimin e fondeve

Месечен извештаj за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ