Raport nga kontrolli financiar në ISHP

Raporte nga kontrollet e kryera financiare për mënyrën e shprehjes së shërbimeve shëndetësore në institucionet shëndetësore publike

Raport nga kontrollet e kryera financiare në institucionet shëndetësore për periudhën 01.01.-31.12.2013

 

Raporti tremujor për kontrollet e kryera financiare në ISHP

 

Raport vjetor nga kontrollet e kryera financiare në ISHP

 

Raporti tremujor për kontrollet e kryera financiare në ISHP