Struktura organizative

page-07.jpg

Drejtoreshë e Fondit të Sigurimit Shëndetësor

Mr. Magdalena Filipovska Grashkoska

 

Mr. Magdalena Filipovska Grashkoska, nga data 19.04.2022 deri më 17.10.2022 është në funksion U.D. Drejtoreshë e Përgjithshme e Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me vendim të Qeverisë së RMV-së, më datë 18.10.2022 është emërtuar si Drejtoreshë e Përgjithshme e FSSHRMV-së.

E lindur më 10.01.1982 në Shkup. E diplomuar në vitin 2005 në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, Fakulteti juridik “Justiniani i Parë”, dega: shkencat juridike, ndërsa në vitin 2010 kreu magjistraturën në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” në fushën e të drejtës afariste (E drejta tregtare, Mbrojtja e konsumatorëve, Marrëveshjet ndërkombëtare tregtare, Sipërmarrjet, Qeverisja e Korporatave, Ligji Bankar, Ligji për Falimentimin, Menaxhimi Financiar dhe Strategjik, Marketingu, etj.)

 

 

Drejtor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor

Dr. Asaf Abduramani

Dr. Asaf Abduramani në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut. Është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Akademinë për Mjekësi Ushtarake Gulhane, në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Ankarasë, R. e Turqisë. Doktor i Mjekësisë, Radiolog, Specialist i Radiologjisë Diagnostike dhe Intervenuese, Qendra Mjekësore Ushtarake Shkup.

 


Zyrtari (oficeri) për mbrojtjen e të dhënave personale

Sashko Mladenovski
+389 2 3289 052
[email protected]