Ligji i Sigurimit Shëndetësor

Ligjin e Sigurimit Shëndetësor

NË FUQI

Me Ligjin e Sigurimit Shëndetësor përcaktohet sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe obligimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e zbatimit të sigurimit shëndetësor.