Të reja dhe njoftime për publikun dhe mediat

Të reja dhe njoftime për ofruesit e shërbimeve

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit

Në periudhën e kaluar, në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit. Për këtë arsye linqet  e vjetra të ruajtura (Bookmarks, Favourites), prej të cilave keni pasur qasje në portal janë jofunksionale dhe duhet të fshihet nga shfletuesi juaj, sepse mund të shkaktojnë gabime...

Njoftim për ISHP ISHP (private)

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për ofrimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore për personat e siguruar për vitin 2023.

Formularë të rinj për receta që mbulohen nga Fondi

FSSHRMV-ja me datë 01.10.2022 prezantoi format e reja të recetave për përshkrimin e barnave në ordinancat e mjekëve amë për lëshimin e barnave që mbulohen nga Fondi në barnatoret: formulari i recetës për përshkrimin e barnave për personat e siguruar - Formulari RO1 dhe formulari i recetës për përshkrimin e barnave për persona të siguruar të huaj – Formulari RO2.

Aktivitetet që i ndërmerr Fondi gjatë kohës së masës së shqiptuar për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Covid-10 (Koronavirusi) në pjesën e punës së institucioneve shëndetësore

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave shtesë dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid-19 (Koronavirusit), Bordi Drejtues i Fondit, solli masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet e kujdesit shëndetësor që kanë lidhur marrëveshje me Fondin:

Digjitalizim i shpejtuar për një sistem shëndetësor më efikas

Drejtorët e përgjithshëm të FSSHRMV-së Sasho Klekovski dhe Branko Axhigogov në takimin e punës të mbajtur me datë 16.07.2024, së bashku me ministrin e Digjitalizimit Stefan Andonovski zhvilluan një bisedë konstruktive me temë: përshpejtimi i procesit të digjitalizimit të sistemit shëndetësor në vend

NJOFTIM

Sot u realizua pranim-dorëzimi i detyrës drejtor i FSSHRMV-së. Drejtorët e deritanishëm mr. Magdalena Filipovska Grashkoska dhe dr. Asaf Abduramani si u.d drejtor ua dorëzuan detyrën u.d drejtorëve të rinj Sasho Klekovski dhe Branko Axhigogov

Njoftim

Mosmarrëveshjet ligjore lindin për shkak se spitali i huaj nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna në njoftimet e Fondit dhe për kërkesat shtesë për shpenzimet, ka njoftuar Fondin më shumë se dy vite më vonë, përkatësisht në fillim të vitit 2020...