Aktivitetet që i ndërmerr Fondi gjatë kohës së masës së shqiptuar për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Covid-10 (Koronavirusi) në pjesën e punës së institucioneve shëndetësore

njoftim

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave shtesë dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid-19 (Koronavirusit), Bordi Drejtues i Fondit, solli masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet e kujdesit shëndetësor që kanë lidhur marrëveshje me Fondin: