Shabllone të dokumentacionit të nevojshëm

Shabllone të dokumentacionit të nevojshëm për vitin 2024

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për sigurimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2024

  1. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Preventiv
  2. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor specialistik-konsultativ
  3. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Spitalor
  4. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ të kirurgjisë së syve, plastikës dhe TBC
  5. Plani për llojin dhe vëllimin për Kujdesin shëndetësor specialistik-konsultativ të stomatologjisë
  6. Rishikim i përmbledhur
  7. Pasqyrë i pajisjes së re dhe procedura e re diagnostifikuese
  8. Listë e të punësuarve sipas strukturës
  9. Lista e veprimtarive

Arkivi i shablloneve për dokumentacionin e nevojshëm