Marrëveshje me Institucionet Shëndetësore

Marrëveshjet / Anekset

Rishikim i kontratave të lidhura në mes Institucioneve shëndetësore dhe FSSHM

Të nderuar, në linkun më poshtë mund të shihni të dhënat e të gjitha Institucioneve shëndetësore që kanë kontratë active me FSSHM.
Të dhëna për kontratat e lidhura.

Vërejtje: Regjistri i kontratave të lidhura me ISH gjenerohet automatikisht.

Shabllone të kontratave për vitin 2014

 1. KSHP - Mjeksi e përgjithshme...shkarko
 2. KSHP – Stomatologji...shkarko
 3. KSHP – Gjinekologji...shkarko
 4. Barnatore...shkarko
 5. Kujdesi shëndetësorë Specialistiko-konsultativ...shkarko
 6. Kujdesi shëndetësorë Specialistiko-konsultativpër stomatologji...shkarko
 7. Shërbimet laboratorike (SHL-1)...shkarko
 8. Shërbimet laboratorike (SHL-2)...shkarko
 9. Fekondim biomjeksor i asistuar (FBA)...shkarko
 10. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Institucionet shëndetësore private)...shkarko
 11. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Qendra për shëndet publik)...shkarko
 12. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistikISHP (Institutet)..shkarko
 13. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Qendra)...shkarko
 14. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Spitale të përgjithshme)...shkarko
 15. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Spitalet Klinike)...shkarko
 16. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Spitalet speciale)...shkarko
 17. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Klinikat universitare)...shkarko
 18. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Institutet)...shkarko
 19. Kujdesi shëndetësorspitalorISHP (Qendra)...shkarko
 20. Kujdesi shëndetësorspitalorISHPR (Kirurgjia kardiovaskulare)...shkarko
 21. Kujdesi shëndetësorspitalorISHPR (Oftamologji)...shkarko
 22. Kujdesi shëndetësorspitalorISHPR (Shërime natyrale)...shkarko
 23. Kujdesi shëndetësorë Specialistiko-konsultativ - Dializë...shkarko
 24. Mjete ndihmëse ortopedike...shkarko
 25. Kujdesi shëndetësorë konsultativo-specialistike ISHP – Dializëshkarko

Rishikim i shërbimeve shëndetësore të cilat shfrytëzohen në Spitalet private

Shërbime nga kirurgjia kardiovaskulareа

Shërbime nga kirurgjia e syve

Shërbime nga kirurgjia e syve për fëmijët