Projekt për personat e papunësuar

Проект за невработени лица

Thirrje për personat me të ardhura të ulëta - të papunët-2022

Tabela me kufijtë e të ardhurave të realizuara në familje në bazë të së cilës qytetarët me të ardhura të ulëta mund të aplikojnë për sigurimin shëndetësor dhe detyrimin për të paguar kontributet e sigurimit shëndetësor
Detyrimi për pagesën e kontributeve Realizimi i të ardhurave (nga - deri) Shënim
Personat për të cilët kontributet i mbulon Ministria e shëndetësisë (buxheti i RM) 0 denarë 216.000,00 denarë  
Personat për të cilët kontributet i mbulon Ministria e shëndetësisë (buxheti i RM) 216.000,00 denarë 296.382,00 denarë Këta persona duhet që 2 muajt paraprak të kenë realizuar të hyra në familje jo më shumë se  36.000,00 denarë
Persona të cilët paguajnë afërsisht 50% të pagës mesatare për punëtor në RM për vitin aktual  (rreth 1.852,00 denarë) 216.000,00 denarë 296.382,00 denarë Persona të siguruar (në bazë të nenit 5 paragrafi 1 pika 15 nga LSSH)
Persona të cilët paguajnë afërsisht 50% të pagës mesatare për punëtor në RM për vitin aktual  (rreth  1.852,00 denarë) 296.382,00 denarë   Persona të siguruar (në bazë të nenit 5 paragrafi 2 nga LSSH)
Paga mesatare e shpallur nga Enti për statistike në muajin janar të vitit 2023 49.397,00 denarë
Baza minimale për llogaritjen dhe pagesën e pagave (në bazë të nenit 15 paragrafi 1 të kontributeve për sigurim të detyrueshëm shoqëror) 24.698,50 denarë