Njoftime

Njoftim

Aktvendimet për realizimin e të drejtave të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të personave të siguruar, Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut i miraton në pajtueshmëri me rregullat ligjore dhe rregulloret.

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Filipovska-Grashkoska në Konferencën e dytë të AmÇam(AmCham): “Vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”

Drejtoresha e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, mr. Magdalena Filipovska-Grashkoska, mori pjesë në Konferencën e dytë të kujdesit shëndetësor, që u mbajt me 8 nëntor 2023, me titull “Një vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”, organizator i të cilës ishte Oda Ekonomike Amerikane në Maqedoninë e Veriut (AmCham).

Në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit

Në periudhën e kaluar, në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit. Për këtë arsye linqet  e vjetra të ruajtura (Bookmarks, Favourites), prej të cilave keni pasur qasje në portal janë jofunksionale dhe duhet të fshihet nga shfletuesi juaj, sepse mund të shkaktojnë gabime...

Njoftim për ISHP-të

Me datë 06.02.2023 ndodhi një ndërprerje në punën e sistemit informativ të Fondit, për shkak të cilës u ngritën një varg sfidash si për Fondin, ashtu edhe për personat e siguruar dhe për institucionet shëndetës...

Njoftim për barnatore

Me datë 06.02.2023 ndodhi një ndërprerje në punën e sistemit informativ të Fondit, për shkak të cilës u ngritën një varg sfidash si për Fondin, ashtu edhe për personat e siguruar dhe institucionet shëndetësore – barnat...

Njoftim për publikun

FSSHRMV: Sulmi kibernetik me të cilin po ballafaqohet Fondi po ndodh pikërisht para migrimit të p