Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Документи

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme.

Кontratave me institucionet shëndetësore