Politika për cilësi

Politika për cilësi

MISIONI

FSSHM siguron të drejtën dhe shërbimet shëndetësore nga pakoja themelore e shërbimeve të siguruesve mbi parimet e gjithëpërfshirjes, solidaritetit dhe barazisë

VIZIONI

Që FSSHM të bëhet i njohur si blerës i shërbimeve shëndetësore i cili ofron administrim cilësor, në kohë, të përgjegjshëm dhe efikas të të drejtave të të siguruarve dhe shërbimeve shëndetësore për të cilat lidh marrëveshje me institucionet shëndetësore. 

Për realizimin e qëllimit të tyre FSSHM fokusohet te kënaqësia e të siguruarve, ndërsa këtë e arrin me qëllimet në vijim:

 • administrim efikas për realizimin e të drejtave të të siguruarve përmes sistemit të procedurave saktë të vërtetuara dhe udhëzim për punë në të gjitha segmentet e proceseve afariste 
 • edukim dhe trajnim i vazhdueshëm i të punësuarve, të përcjellur me matjen e rezultateve nga puna dhe vlerësimi i të punësuarve
 • niveli i lartë i marrëdhënies profesionale me institucionet shëndetësore dhe me të siguruarit
 • edukimi i vazhdueshëm i të siguruarve për të drejtat e tyre të sigurimit shëndetësor dhe informimi në kohë i publikut për të gjitha risitë dhe ndryshimet e rëndësishme në fushën e punës së FSSHM-së përmes përditësimit të rregullt të ueb faqes dhe mediave
 • sistem i mirë i kontrollit të brendshëm dhe revizionit 
 • identifikimi dhe menaxhimi me rreziqet
 • sigurimi i të gjitha shërbimeve shëndetësore dhe të drejtat e sigurimit shëndetësor të pakos themelore në përputhje me mjetet në dispozicion brenda dhe jashtë vendit
 • financimi i të drejtave dhe shërbimet shëndetësore që i siguron Fondi në përputhje me buxhetin
 • stimulimi i përdorimit racional të barnave dhe trajtimi cilësor i të siguruarve me burimet e caktuara
 • modernizimi dhe centralizimi i sistemit të IT-së së FSSHM-së 
 • lidhje elektronike me institucionet shëndetësore për shkëmbimin e të dhënave për shërbimet e kryera shëndetësore
 • vendosje e realizimit elektronik të të drejtave të siguruarve
 • zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga fusha e shëndetësisë
 • pjesëmarrje në  përcaktimin dhe realizimin e programeve nacionale të kujdesit shëndetësor
 • përmirësim i përhershëm i Sistemit të vendosur për menaxhim me cilësinë në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2008

Politika për cilësi është e disponueshme për publikun dhe paraqet obligim për të gjithë të punësuarit

Prill, 2013

Versioni në .pdf