Të reja mbi KOVID-19

NJOFTIM - Masa të përkohshme për personat e siguruar për ushtrimin e së drejtës së sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë Koronavirus-it Covid19

Fondi i Sigurimit Shëndetësor mori një sërë masash në interes të sigurisë së qytetarëve në të gjithë shtetin, si dhe ndaj të punësuarve të kujdesit shëndetësor, për të minimizuar kontaktin e panevojshëm midis mjekëve amë dhe pacientëve, të cilët duhet të drejtohen te mjeku vetëm kur kjo është me të vërtetë e pashmangshme.

NJOFTIM - Masa të përkohshme për personat e siguruar për ushtrimin e së drejtës së sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë Koronavirus-it Covid19

Fondi i Sigurimit Shëndetësor mori një sërë masash në interes të sigurisë së qytetarëve në të gjithë shtetin, si dhe ndaj të punësuarve të kujdesit shëndetësor, për të minimizuar kontaktin e panevojshëm midis mjekëve amë dhe pacientëve, të cilët duhet të drejtohen te mjeku vetëm kur kjo është me të vërtetë e pashmangshme.

NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL1-COVID-19 nga mjeku i zgjedhur

Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 303/2020 më 21.12.2020, është botuar Vendimi për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren e Përmbajtjes dhe Mënyrës së Ushtrimit të të Drejtave dhe Detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, me të cilin futet furmulari i ri i Udhëzimit Laboratorik 1 - COVID-19- (SARS -CoV-2) - “UL1- COVID-19.

NJOFTIM - Njoftim i rregullimit të pushimit mjekësor të të punësuarve të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus) si dhe të punësuarve që janë në izolim për të parandaluar infeksionin

Lidhur me pyetjet më të shpeshta nga njësitë rajonale, si dhe nga kompanitë se si të rregullohet e drejta e kompensimit të pagës gjatë ndalesës së përkohshme në punë të të punësuarve që kanë simptoma dhe janë të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus), ndaj personave që janë në izolim për të parandaluar infeksionin, por janë asimptomatikë (përkatësisht nuk kanë shenja të sëmundjes) dhe janë diagnostikuar me COVID - 19 (Koronavirus) si dhe për persona të cilët janë në izolim (karantinë) për të parandaluar infeksionin, por nuk është konfirmuar se janë të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus),