Aktivitetet që i ndërmerr Fondi gjatë kohës së masës së shqiptuar për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Covid-10 (Koronavirusi) në pjesën e punës së institucioneve shëndetësore

Активности кои ги презема Фондот

Lidhur me nevojën e marrjes së masave dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid – 19 (Koronavirusi), Bordi Drejtues i Fondit, i solli masat dhe rekomandimet në vijim për institucionet shëndetësore të cilët kanë lidhur marrëveshje me Fondin