ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Новости и соопштенија за постапка за БПО

Постапка и упатство за БПО

Информации и обрасци за биомедицинско потпомогнато оплодување

Правилници  за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање за биомедицински потпомогнато оплодување

Преглед на овластени здравствени установи за спроведување на постапките за биомедицински потопомогнато оплодување (БПО)

 

Информации за новата ин витро постапка секој работен ден од 12.30 до 16.30

  •  Д-р Магдалена Симоновска 02 3289-009
  •  Д-р Ана Митевска 02 3289-009
  •  Јешим Алими 02 3289-092
  •  Д-р Јасминка Трајкоска-Спасовска 02 3289-086

Секретари:

  • Несрин Муареми 02 3289-068
  • Катарина Наумовска 02 3289-016