Fekondim të asistuar biomjekësor

Плаќање во биомедицинско потпомогнато оплодување

Rregullat për kriteret e lidhjes së kontratave dhe mënyrën e pagesës dhe procedurën për realizimin e të drejtës dhe të shërbimeve shëndetësore për FAB në institucionin shëndetësor të cilët kryen kujdesi shëndetësor specialistik - konsultativ

Kjo rregullore përcakton kriteret për lidhjen e kontratave, mënyrën e pagesës së shërbimeve shëndetësore dhe procedurën e realizimit të së drejtës për fekondim in vitro biomjekësor të asistuar në institucionet shëndetësore janë të autorizuara për zbatimin e kësaj procedure në kujdesin shëndetësor specialistik-konsulta, që mbulohen me mjetet e fondit për Sigurimin e detyrueshëm shëndetësor.

Dr. Magdalena Simonovska +389 2 3289 009 [email protected]
Dr. Ana Mitevska +389 2 3289 009 [email protected]
Jesim Alimi +389 2 3289 092 [email protected]
Dr. Jasminka Trajkoska-Spasovska +389 2 3289 086 [email protected]
SEKRETARËT
Nesrin Muharemi +389 2 3289 068 [email protected]
Katarina Naumovska +389 2 3289 016 [email protected]

БПО соопштенија