Kompenzime të institucioneve shëndetësore

Kompenzime të institucioneve shëndetësore

Kompenzime të institucioneve shëndetësore për vitin 2015

 

 

Утврдени надоместоци за ЈЗУKompenzimet e përcaktuara për IPSH

 

Утврдени надоместоци за АптекиKompenzimet e përcaktuara për Barnatoret

 

Утврдени надоместоци за Лаборатории ЛУ-1Kompenzimet e përcaktuara  për Laboratoritë LU-1

 

Утврдени надоместоци за ПЗУ Стоматолошка Специјалистичко Консултативна Здравствена ЗаштитаKompenzimet e përcaktuara  për IPSH Stomtologjike Specialistiko-Konsultative

 

Утврдени надоместоци за ПЗУ Специјалистичко консултативна здравствена заштитаKompenzimet e përcaktuara  për IPSH Specialistiko-Konsultative

Утврдени надоемстоци за Очна Хирургија, Дијализа, Кардиохирургија, МАНУKompenzimet e përcaktuara  për Kirurgji të shikimit, Dijalizë, Kardiokirurgji, MANU