Njoftim për ISHP-të

ЈЗУ

Me datë 06.02.2023 ndodhi një ndërprerje në punën e sistemit informativ të Fondit, për shkak të cilës u ngritën një varg sfidash si për Fondin, ashtu edhe për personat e siguruar dhe për institucionet shëndetësore të cilat kanë lidhur marrëveshje me Fondin, të sigurojnë shërbime shëndetësore për të siguruari e të gjitha niveleve të kujdesit shëndetësor (niveli primar, sekondar dhe terciar).

Në të njëjtën kohë, institucionet shëndetësore pandërprerë duhet të ofrojnë shërbime shëndetësore personave të siguruar në mënyrën në vazhdim:

Dokumente