Formularë të rinj për receta që mbulohen nga Fondi

Formularë të rinj për receta që mbulohen nga Fondi

FSSHRMV-ja me datë 01.10.2022 prezantoi format e reja të recetave për përshkrimin e barnave në ordinancat e mjekëve amë për lëshimin e barnave që mbulohen nga Fondi në barnatoret: formulari i recetës për përshkrimin e barnave për personat e siguruar - Formulari RO1 dhe formulari i recetës për përshkrimin e barnave për persona të siguruar të huaj – Formulari RO2.

Vendimi i Fondit për ndryshimin dhe plotësimin e formularëve, i cili është miratuar në bazë të Rregullores për përmbajtjen dhe mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, është publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM-së” nr. 175, me datë 04.08.2022.

Ndryshimet janë bërë në konsultim me ekipin e ekspertëve, si dhe me Drejtorinë e Shëndetësisë Elektronike (Termi Im), dhe për shkak të nevojës për të kryer disa përshtatje në formularët e recetës së Fondit, në drejtim dhe përgatitje për implementimin të inovacionit të ardhshëm duke futur një sistem informacioni të integruar të Fondit për e- recetën, me të gjitha përfitimet e tij për publikun profesionist, në drejtim të një pasqyre më të mirë  dhe inspektimi të informacionit të nevojshëm dhe forcimit të mekanizmave të kontrollit, por mbi të gjitha, për të siguruarit e Fondi.
Me formularët e rinj, përfitimet janë si në vijim: lehtësimi i mëtejshëm i procesit të përshkrimit të barnave me recetë tek mjeku i përzgjedhur, shkurtimi i kohës që i siguruari kalon tek mjeku i përzgjedhur, forcimi i kontrollit të përshkrimit të barnave tek mjeku i amë dhe forcimi i kontrollit të dhënies së barnave me recetë që mbulohen nga Fondi në barnatore, evidenca më të mira të barnave të rekomanduara nga mjeku specialist/subspecialist dhe jo vetëm.