Fondi republikan për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë

Републички Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија
Pozita e punës Emri dhe mbiemri Telefoni Email
KABINETI I DREJTORIT
Drejtor i Përgjithshëm M-r Magdalena Filipovska Grashkoska 3289054 [email protected]
Drejtor i Përgjithshëm Asaf Abduramani 3289054 [email protected]
Shef i kabinetit Amir Huseini 3289058 [email protected]
Këshilltar i drejtorit Albert Baliu 3289049 [email protected]
Këshilltar i drejtorit Igor Nelloski 3289052 [email protected]
Këshilltare e drejtorit të pajisjeve ortopedike Daniella Stojanovska Xhingovska 3289014 [email protected]
Këshilltar i Drejtorit për Marrëdhënie me Publikun Mimoza Gugulovska   [email protected]
SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MBËSHTETJES ADMINISTRATIVE
Drejtor i Sektorit të komunikimit dhe mbështetjes administrative Irfan Limani 3289082 [email protected]
Udhëheqës i Njësisë së Komunikimit dhe Mbështetjes Administrative Mençe Atanasova Toçi   [email protected]
NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Kryeauditor i brendshëm Eftim Naskov   [email protected]
SEKTORI I PUNËVE JURIDIKE
Drejtoreshë e Sektorit të punëve juridike Jasminka Smilevska 3289002 [email protected]
NJËSIA E MARRËVESHJEVE ME INSTITUCIONET SHËNDETËSORE
Udhëheqës i Njësisë së marrëveshjeve me institucionet shëndetësore Faton Memeti 3289021 [email protected]
Njësia e kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ
Shefe e Njësisë së kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ Cvetanka Ampova 3289022 [email protected]
NJËSIA E SIGURIMIT SHËNDETËSOR DHE ÇËSHTJEVE NORMATIVE JURIDIKE
Udhëheqëse e Njësisë së sigurimit shëndetësor dhe çështjeve normative juridike Daniella Jovçeska Gjurovska 3289028   [email protected]
Njësia e sigurimit shëndetësor
Shefe e Njësisë së sigurimit shëndetësor Emilija Bozhinovska 3289034 [email protected]
NJËSIA E REGRESIT DHE PROCEDURAVE GJYQËSORE
Udhëheqës i Njësisë së regresit dhe procedurave gjyqësore Hristo Trpovski 3289037 [email protected]
SEKTORI I MENAXHIMIT ME BURIMET NJERËZORE
Drejtoreshë e Sektorit të menaxhimit me burimet njerëzore Fatime Idrizi 3289056 [email protected]
NJËSIA E MENAXHIMIT ME BURIMET NJERËZORE
Udhëheqëse e Njësisë së menaxhimit me burimet njerëzore Suzana Deleva 3289036 [email protected]
SEKTORI I IMPLEMENTIMIT TË MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE TË SIGURIMIT SOCIAL
Drejtor i Sektorit të implementimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të sigurimit social Amir Huseini 3289058 [email protected] 
NJËSIA E IMPLEMENTIMIT TË MARRËVESHJEVE NDËRKOMBËTARE TË SIGURIMIT SOCIAL
Udhëheqëse e Njësisë së implementimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të sigurimit social Dijana Vasileska 3289073 [email protected]
SEKTORI I KONTROLLIT
Drejtor i Sektorit të Kontrollit Cvete Serafimoski 3289018 [email protected]
Njësia e kontrollit të institucioneve të kujdesit shëndetësor primar
Shefe e Njësisë së kontrollit të institucioneve të kujdesit shëndetësor primar Daniella Karkinski 3289086 [email protected]
Njësia e kontrollit të institucioneve të kujdesit shëndetësor spitalor
Shefe e Njësisë së kontrollit të institucioneve të kujdesit shëndetësor spitalor Ana Mitevska 3289009 [email protected]
Njësia e kontrollit dhe llogaritjes së kontrollit të të ardhurave të Fondit
Shefe e Njësisë së kontrollit dhe llogaritjes së kontrollit të të ardhurave të Fondit      
NJËSIA E KONTROLLIT KUJDESTAR DHE MOBIL
Udhëheqëse e Njësisë së kontrollit kujdestar dhe mobil Lila Koxhoman 3289005 [email protected]
SEKTORI I FARMACISË
Drejtoreshë e Sektorit të farmacisë Kristina Hristova 3289074 [email protected]
SEKTORI I FINANCAVE
Drejtor i Sektorit të çështjeve financiare Mile Sugarev   [email protected]
NJËSIA E KOORDINIMIT DHE NEGOCIMIT BUXHETOR
Udhëheqëse i Njësisë së koordinimit dhe negocimit buxhetor Dajana Gjozeva 3289027 [email protected]
NJËSIA PËR PLAN DHE ANALIZË
Udhëheqës i Njësisë për plan dhe analizë      
NJËSIA E KONTROLLIT BUXHETOR DHE FINANCIAR
Udhëheqëse e Njësisë së kontrollit buxhetor dhe financiar Snezhana Qovkaroska Shiloska 3289029 [email protected]
SEKTORI I KONTABILITETIT, THESARIT DHE PROKURIMIT PUBLIK
Drejtor i Sekotir të kontabilitetit dhe thesarit Arben Salii 3289059  [email protected] 
NJËSIA E ÇËSHTJEVE TË KONTABILITETIT
Udhëheqëse e Njësisë së çështjeve të kontabilitetit Stevan Angelevski 3289063 [email protected]
NJËSIA E ÇËSHTJEVE TË THESARIT
Udhëheqëse e Njësisë së çështjeve të thesarit Cveta Dukovska 3289044 [email protected]
NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK
Udhëheqës i Njësisë së prokurimit publik      
SEKTORI I INFORMATIKËS
Drejtor i Sektorit të Informatikës Sasho Stançeski 3289057 [email protected]
NJËSIA E PROJEKTIMIT DHE PROGRAMIMIT, ANALITIKË, GDL DHE THESAR
Udhëheqëse e Njësisë së projektimit dhe programimit, analitikë, GDL dhe thesar      
NJËSIA E KOORDINIMIT ME NJËSITË RAJONALE DHE MBËSHTETJE ADMINISTRATIVE TEKNIKE
Udhëheqës i Njësisë së koordinimit me njësitë rajonale dhe mbështetje administrative teknike Ardian Reshidi 3289055 [email protected]