E drejta e lirimit nga pjesëmarrja në shpenzimet e shërbimeve shëndetësor në Kujdesin Shëndetësor Specialistik-Konsultativ dhe Spitalor

ХI. E drejta e lirimit nga pjesëmarrja në shpenzimet e shërbimeve shëndetësor në Kujdesin Shëndetësor Specialistik-Konsultativ dhe Spitalor

E drejta e lirimit nga pjesëmarrja në shpenzimet e shërbimeve shëndetësor në Kujdesin Shëndetësor Specialistik-Konsultativ dhe Spitalor personi i siguruar e realizon me paraqitjen e kërkesës (formularin nr.7 lirim nga participimi) të kompletuar me dokumentacionin në vijim: 

  • Vërtetim të vlerës së paguar në participim në institucionin shëndetësor; 
    fletëlëshimin;
  • specifikim (përllogaritje) për shërbimet e kryera shëndetësore nga institucioni shëndetësor përkatës;
  • dëshmi për të ardhurat e përgjithshme në familjen e të siguruarit (të ardhurat nga paga, pensionet, ushtrimin e veprimtarive etj.);
  • certifikatë të lindjes për fëmijët nga 1-5 vjet (kopje); 
  • letërnjoftim për të siguruarit mbi 65-vjet (kopje);
  • legjitimitet shëndetësor për inspektim.