Ligji për barnat dhe pajisjet mjekësore

NË FUQI

Ky ligj përcakton përdorimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore në mjekësinë humane, kushtet dhe mënyrën për sigurimin e kualitetit të tyre, sigurinë dhe efikasitetin, mënyrën dhe procedurën e prodhimit të tyre, testimit, vendosja në treg, shitja, çmimi i formuar. Kualiteti i kontrollit, shpallja dhe  mbikëqyrje e inspektuar. Ky ligj përcakton dhe lëndët narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e nevojshëm për prodhimin e barnave ose pajisjeve mjekësore nëse nuk janë të përcaktuara me ligj tjetër.