Mënyrën dhe metodologjinë për përcaktimin e çmimeve të referencës të shërbimeve shëndetësore primare preventive, kujdesin shëndetësor specialistik – konsultativ dhe spitalor

Правилник

Rregulore për mënyrën dhe metodologjinë për përcaktimin e çmimeve të referencës të shërbimeve shëndetësore primare preventive, kujdesin shëndetësor specialistik – konsultativ dhe spitalor

Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra dhe metodologjia për përcaktimin e çmimeve të referencës për paketa të episodeve të përfunduara për trajtim nga fusha e kujdesit shëndetësor preventiv, kujdes shëndetësor specialistikik-konsultativ dhe spitalor, që si shërbime bazë shëndetësore për personat e siguruar i siguron Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut