Njësitë rurale dhe vende

Начин на одредување на рурални и населени места

Во руралните подрачја во кои според редовните правила за плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита лекарите остваруваат помалку од 1700 поени, Фондот плаќа зголемена капитација заради обезбедување на здравствена заштита на осигурените лица во тие подрачја. Стимулативното плаќање се обезбедува врз основа на член 69 од Законот за здравственото осигурување и според одредбите на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита.

 • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените установи во примарна здравствена заштита...повеќе
 • Одлука за утврдување на оддалечени рурални места (Пречистен текст)
 • Одлука за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места
 • Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места
 • Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места...повеќе
 • Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места...повеќе
 • Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места...повеќе
 • Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места...повеќе

Упатства за рурални места и подрачја

 • Пресметка на надоместок (капитација) на избрани лекари од примарна здравствена заштита за рурални места и подрачја
 • Упатство за поднесување на барање за утврдување на руралност ...повеќе

Преглед на рурални места и подрачја

 • Преглед на рурални места и подрачја во кои има ординации ...превземи
 • Преглед на рурални места и подрачја во кои нема ординации ...превземи