Procedura dhe udhëzim për FAB

Udhëzim për personat e siguruar për mënyrën e realizimit të së drejtës për fekondim të asistuar biomjekësor që i mbulon Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Maqedonisë

Procedura për realizimin e të drejtës së FAB që i mbulon FSSHM

Udhëzim për mënyrën e realizimit të së drejtës për fekondim me asistencë biomjekësore që i mbulon Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Maqedonisë