Rregullativa juridike për laboratoritë

Правилници

Правилници за 2014 година

 • Правилник  плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл.весник бр.201 од 31.12.2014 година)
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.141 од 24.09.2014 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.34 од 17.00.2014 година).

Правилници за 2012 година

 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.104 од 22.08.2012 година).

Правилници за 2011 година

 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.95 од 14.07.2011 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.158 од 15.11.2011 година).

Правилници за 2010 година

 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита -пречистен текст (Сл. весник бр.115 од 25.09.2007 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.37 од  19.03.2008 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.158 од 29.12.2009 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена (Неофицијален пречистен текст)
 • Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).