Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore jashtë vendit në rast të udhëzimit të punës së përkohshme me vende me të cilat ka marrëveshje për sigurim social

Правото на користење на здравствени услуги во странство во случај на упатување на привремена работа се остварува на основа на двојазичен образец, потврда, што ја издава подрачната служба на ФЗОМ, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Постапката како и потребните документи за издавање на двојазичниот образец, потврдата, е наведено во делот кај остварување на права на осигурени лица под VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО  точка Б). 

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

АвстријаМК/А1: МК/А 3 и МК/А 6

Држава Обрасци, потврди
Албанија РМ/АЛ 101: РМ/АЛ 123 и РМ/АЛ 128
Белгија РМ/БЕ101 и РМ/БЕ128
Босна и Херцеговина РМ/БиХ 1и РМ/БиХ 4 или РМ/БиХ 4А
Бугарија РМ/РБ 101 и РМ/РБ 114
Германија Д/РМ 101, Д/РМ 111 и Д/РМ 123
Италија Ит 1 и ИТ 3 или Ит 7
Луксембург РМ/Л 101/102 и РМ/Л 128
Полска РМ/ПЛ 101 и РМ/ПЛ 111
Словенија РМ/СИ 1 и РМ/СИ 5
Србија РМ/СРБ101 и РМ/СРБ 128
Словачка РМ/СК 101: РМ/СК 123 и РМ/СК 128
Турција РМ/ТР 1 или РМ/ТР 2 и РМ/ТР 4
Франција SE 21-01: SE-21-04 и/или SE-21-04 А
Холандија РМ/НЛ 111
Хрватска РМ/ХР 1 и РМ/ХР 4
Црна Гора РМ/МНЕ 101 и РМ/МНЕ 128
Чешка РМ/ЦЗ 101 и РМ/ЦЗ 111