TË DREJTA E KOMPENSIMIT TË SHPENZIMEVE TË BARNAVE NGA ‘’LISTA E BARNAVE’’

IX . TË DREJTA E KOMPENSIMIT TË SHPENZIMEVE TË BARNAVE NGA ‘’LISTA E BARNAVE’’ 

Të drejtën e kompensimit të shpenzimeve të barnave të blera nga – ‘’Lista e barnave që jepen me recetë në kujdesin shëndetësor primar’’, personi i siguruar e realizon me dorëzimin e kërkesës (formulari nr.5 kompensimi i barnave) të kompletuar janë dokumentet në vijim: 

1. Për barnat me recetë në kujdesin shëndetësor primar

 • Recetë për barin e përshkruar nga mjeku i zgjedhur;
 • Raport nga mjeku specialist përkatësisht supspecialisti ose letër lëshimi me terapinë e caktuar, nëse bari përshkruhet me propozim të mjekut specialist përkatësisht supspecialist;
 • Vërtetim nga institucioni shëndetësor me datë të aplikimit nëse ka të bëjë për barin në formë ampulare; 
 • Tre vërtetime për deficit të barit nga barnatore të ndryshme; 
 • Llogaria fiskale dhe vërtetimi fiskal (origjinal) nga barnatorja e cila e lëshon barin; 
 • Kartela e identifikimit shëndetësor për identifikim. 

2. Për barnat nga lista spitalore: 

 • Raport ose letër lëshimi me terapi të caktuar (në pajtueshmëri me regjimin e përshkrimit të përcaktuar në– ‘’ Listën e barnave’’ i nevojshëm është rekomandimi nga spitali ose konsiliumi klinik); 
 • Vërtetim nga institucioni shëndetësor përkatës për aplikimin e barit, në pajtueshmëri me – ‘’Listën e barnave’’, nëse ka të bëjë me barë në formë ampulare; 
 • Mendimi konsultativ, nëse është i nevojshëm në pajtueshmëri me regjimin e përshkrimit të barit të përcaktuar në – ‘’Listën e barnave’’. 
 • Llogaria fiskale dhe vërtetimi fiskal (në origjinal) nga barnatorja e cila e lëshon barin; 
 • Kartela e identifikimit shëndetësor për identifikim.