Udhëzime teknike për kujdesin primar shëndetësor

Технички упатства за  примарна здравствена заштита

  • Техничко упатствоза начинот надостава на податоци за превентивни цели за лекарите од дејноста општа медицина
  • Информацијаза промени во XSD шемата за превенции
  • Информацијаза промени во XSD шемата за превенции за хронични
  • Техничко Упатство за пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги за осигурените лица во здравствените установи од примарната стоматолошка здравствена заштита кои имаат склучено договор со Фондот за лекарите кои имаат статус на избран лекар од дејноста општа стоматологија
  • Техничко упатствоза електорнска достава на ИЛ-1 обрасци (верзија 3, последна измена 11.07.2013 година)
  • Упатствоза препишување на рецепти од страна на матичните лекари