Arkivi i shablloneve për dokumentacionin e nevojshëm

Shabllone të dokumentacionit të nevojshëm për vitin 2023

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për sigurimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2023

 1. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Preventiv.
 2. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor specialistik-konsultativ.
 3. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Spitalor.
 4. Plani për llojin dhe vëllimin (Spital ditor dhe stacionar).
 5. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ të kirurgjisë së syve, plastikës dhe TBC.
 6. Plani për llojin dhe vëllimin për Kujdesin shëndetësor specialistik-konsultativ të stomatologjisë.
 7. Rishikim i përmbledhur.
 8. Pasqyrë i pajisjes së re dhe procedura e re diagnostifikuese.
 9. Listë e të punësuarve sipas strukturës.
 10. Lista e veprimtarive.

 

Shabllone të dokumentacionit të nevojshëm për vitin 2021

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për sigurimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar për vitin 2021

 1. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Preventiv.
 2. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor specialistik-konsultativ.
 3. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit Shëndetësor Spitalor.
 4. Plani për llojin dhe vëllimin (Spital ditor dhe stacionar).
 5. Plani për llojin dhe vëllimin e Kujdesit shëndetësor specialistik-konsultativ të kirurgjisë së syve, plastikës dhe TBC.
 6. Plani për llojin dhe vëllimin për Kujdesin shëndetësor specialistik-konsultativ të stomatologjisë.
 7. Rishikim i përmbledhur.
 8. Pasqyrë i pajisjes së re dhe procedura e re diagnostifikuese.
 9. Listë e të punësuarve sipas strukturës.
 10. Lista e veprimtarive.